Burrito Wrap
8,00

Chicken Fried Wrap
7,50

Chicken Wrap
7,50

Hummus Wrap
7,50

Pulled Pork Wrap
7,50

Salmon Wrap
7,50

Sinaloa Wrap
8,00